Bestill HentingKontakt ossLogg inn

Generelle vilkår

De følgende vilkår gjelder for iSEKK AS og tilhørende selskaper, med mindre noe annet er avtalt.

På generelt grunnlag henter vi de sekkene som står klare ved henting, om det er sekker som ikke skal hentes må dette spesifiseres ved bestilling.

Lastbil er cirka 11 meter lang og 3 meter bred. Sekkene må stå inntil 10 meter fra der lastebilen kan stå. Det er kundens ansvar gi iSEKK beskjed om det er lite trolig at stor kranbil kan komme til hvor sekkene er plassert. Da tilbyr iSEKK kjøring med liten kranbil mot en tilleggsavgift.

Det er kundens ansvar å påse at adkomst vei er farbar fram til sekker/container. Ventetid for lastebil som følge av hindringer (biler i veien, etc) vil bli belastet kunde etter medgått tid. Bomtur blir belastet kunde hvis kjøreoppdrag ikke kan gjennomføres av grunner utenfor iSEKK’s kontroll. iSEKK forbeholder seg retten til å avslå henteoppdrag som innebærer at sekker må løftes under strøm/høyspent kabler eller på plassering inntil trikkekabler. iSEKK sekker på offentlig gate og privat eiendom er ikke iSEKK eiendom før iSEKK har hentet de inn basert på bestilling fra kunde. iSEKK kjører kun over gressplen gitt det er minimal risiko for å sette fast bil eller påføre skade på gressplenen. Kjøring på gressplen vil kun skje basert på at iSEKK ikke bærer erstatnings ansvar for ødelagt gressplen.

Reklamasjon på skadet materiell påført av iSEKK lastebil må varsles iSEKK raskest mulig og senest innen 10 dager fra skade har inntruffet. Skaden rapporteres til iSEKK pr tlf: 22656100 eller til post@isekk.no

1.0 iSEKK sine tjenester

iSEKK forplikter seg til å utføre sine tjenester i samsvar med relevante lover og forskrifter, og iht. de betingelser som fremgår av denne avtalen. iSEKK forutsetter at kunden i sitt arbeid overholder de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, tillatelser, krav og pålegg fra myndigheter som er nødvendig for utførelsen av iSEKK sine oppdrag.

1.1 Adgang og tilgjengelighet til hentested/oppdragssted

Det er kundens ansvar å påse at det ikke finnes fysiske hindringer som vanskeliggjør iSEKK sin utførelse av tjenesten. Lastbil er cirka 11 meter lang og 3 meter bred. Sekkene må stå inntil 10 meter fra der lastebilen kan stå. Det er kundens ansvar gi iSEKK beskjed om det er lite trolig at stor kranbil kan komme til hvor sekkene er plassert. Da tilbyr iSEKK kjøring med liten kranbil mot en tilleggsavgift. Om vinteren skal sekker/containere være ryddet for snø, kjøreveien frem til hentestedet være brøytet, og om nødvendig strødd. Hvis hentestedet/oppdragsstedet ikke er tilgjengelig og iSEKK således ikke kan utføre oppdraget, vil kunden bli belastet for bomtur (transportkostnad) og eventuelt leie av container eller annet materiell. Hvis iSEKK må vente mer enn 10 minutter på å få utført oppdraget vil kunden bli belastet for dette (ventetid). iSEKK forbeholder seg retten til å avslå henteoppdrag som innebærer at sekker må løftes under strøm/høyspent kabler eller på plassering inntil trikkekabler. iSEKK vil i det enkelte tilfelle vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre tiltak for å muliggjøre at oppdraget gjennomføres uten at kunden belastes for bomtur eller ventetid. Ved gjennomføring av slike tiltak belastes kunden for medgått arbeidstid for å rydde hindringen av veien. Dette vil normalt kun bli gjort dersom denne kostnaden vurderes som lavere enn bomtur eller ventetid. Tilsvarende gjelder også for eventuelle andre forhold som kunden er ansvarlig for og som medfører ventetid. iSEKK kan nekte å utføre et oppdrag hvor ventetiden overstiger 30 minutter. Sekker skal ikke plasseres inntil husvegg grunnet brannfare.

1.2 Behandlingsprosedyrer og veiledning m.v.

Dersom annet ikke er avtalt skal hentestedet være på bakkeplan og ikke lenger enn 10 meter fra biloppstillingsplass. Avvik fra dette medfører fakturering av ekstra tidsbruk grunnet gangavstand.

Kunden plikter å sørge for at avtalt sekk/container ikke inneholder andre materialer enn det som er avtalt eller det sekk/container er ment for. Hvis det skulle forekomme avvik fra dette, vil sorteringsgebyr, avvik og omklassifiseringsavgift påløpe. Kunden plikter å gi de nødvendige opplysninger om materialet til iSEKK, samt håndtere det i samsvar med iSEKK sine anvisninger.

iSEKK har rett til å kontrollere materialet før henting, og kan nekte å frakte dette vekk dersom innholdet er i strid med avtalen eller myndighetenes bestemmelser. iSEKK plikter i slike tilfeller å varsle kunden.

Det må aldri kastes eksplosivt eller radioaktivt materiale i noe av iSEKK sitt oppsamlingsutstyr. Risikoavfall skal kun samles i spesielt tilpasset og merket oppsamlingsutstyr.

1.3 Gateleie

Der hvor det er innført gateleie fra kommune e.l, må iSEKK søke om tillatelse til parkering på offentlig grunn, dersom kunde ikke har egen søknad inne. iSEKK vil da viderefakturere den kommunale avgift pr. påbegynte døgn.

Dersom container er plassert på offentlig gate, men i løpet av leietiden blir flyttet til privat område, må kunde informere iSEKK om dette slik at leien til kommune kan avsluttes.

1.4 Ekstra kostnader

Ekstra kostnader som påløper under utførelse av tjenesten vil bli belastet kunden iht. gjeldende satser. Dette kan f.eks. være bomringavgift, fergekostnader, overtid, ekstra avfall, hjelpemann, henteplass krever liten kranbil. Dette gjelder både for utførelse av enkeltoppdrag og ved rutekjøring.

Dersom det er behov for bil med tillegg (for eksempel Liten kranbil) vil iSEKK benytte dette som standard på adresse/prosjekt, med mindre kunde opplyser om endringer som gjør at iSEKK kan benytte sine standard kranbiler for henting.

1.5 Oppfylling av sekker/container

Sekker og container må ikke fylles ut over sin høyde eller bredde eller tillatte vekt. Stor iSEKK må ikke fylles med tunge masser som stein, betong, jord, eller grus. Det må heller ikke fylles tyngre enn det som tillates for transport av gods på aktuell kjørestrekning. iSEKK kan nekte å utføre oppdrag dersom dette ikke overholdes, eller belaste kunde for gebyr for tidsbruk rundt sikring av last.

1.6 Ansvar for oppsamlingsutstyr

Kunden har vanlig omsorgsplikt for containere og annet oppsamlingsutstyr og kan bli erstatningsansvarlig for eventuell skjødesløs behandling både overfor iSEKK og tredjemann.

Det må påses at containere og oppsamlingsutstyr ikke plasseres slik at det kan velte. Nødvendig vask innvendig/ utvendig er kundens ansvar.

Kunden er ansvarlig for at alle offentligrettslige regler som gjelder for utstyr lokalisert inne i Miljøsafe overholdes, f. eks. at kontroll er utført i tråd med forskrift om brannforebygging (FOR-2015-12-17).

1.7 Sikring av last på pall

Ved lasting på pall er kunden ansvarlig for at godset er forsvarlig stablet og sikret på pallen. Om det er fare for at godset kan forskyve seg og påføre skade skal dette sikres med stroppeband, plast eller annen tilstrekkelig sikring. Dersom dette ikke er gjort på en tilfredsstillende måte kan iSEKK avvise å utføre oppdraget og kunden kan bli belastet for oppdraget i sin helhet.

1.8 Priser

Prisene fremgår av eget vedlegg. Dersom annet ikke er avtalt kan prisene endres uten forutgående varsel. Om ikke annet er avtalt gjelder alle varepriser levert iSEKK sine anlegg.

1.9 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene på faktura/kreditnota er netto pr. 15 dager dersom ikke annet er avtalt.

Ved for sen betaling, beregnes forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende lov om rente ved forsinket betaling fra forfallsdato og til betaling skjer.

1.10 Fakturering av avviksgebyrer

Dersom ikke annet er avtalt gjelder våre definerte standarder for både varer, tjenester og utstyr. Disse er gjort tilgjengelig på iSEKK sine hjemmesider www.isekk.no. Avvik fra definert standard eller våre generelle vilkår blir belastet kunden iht. gjeldende avviks-bestemmelser.

For å dekke våre kostnader knyttet til fakturering vil kunden bli belastet med administrasjonsgebyr iht. gjeldende sats.

1.11 Tidspunkt og rutiner for henting av avfall og utførelse av oppdrag

iSEKK vil tilstrebe å utføre oppdrag til avtalt tid. Hvis dette likevel ikke lar seg gjøre skal iSEKK så langt det er praktisk mulig varsle kunden og avtale nytt tidspunkt for utførelse av oppdrag. iSEKK fraskriver seg imidlertid et hvert ansvar for mulige tap/krav som følge av manglende henting/utførelse av oppdrag.

Dersom et oppdrag er avtalt utført til fast tidspunkt, og dette faller på en offentlig fridag eller en bevegelig helligdag, kan iSEKK endre tidspunkt for henting av avfallet til den foregående eller påfølgende virkedag uten forutgående varsel til kunden.

1.12 Flytting av sekker/containere ved særskilte begivenheter

Kostnader som påløper ved pålegg fra det offentlige om flytting av sekker/containere i forbindelse med 17. mai-feiring, statsbesøk og andre lignende begivenheter, og som iSEKK ikke har herredømme over, skal dekkes av kunden.

1.13 Underentreprenører

iSEKK har rett til å benytte seg av underentreprenører ved utførelse av arbeid iht. nærværende kontrakt. Disse skal følge de samme krav til prosedyrer mv. som fremgår av avtalen.

Kunden skal imidlertid i alle spørsmål som gjelder avtalen forholde seg direkte til iSEKK og ikke til underentreprenøren med mindre annet er avtalt.

1.14 Forsikring

iSEKK skal holde eget materiell og utstyr brann- og skadeforsikret i hele avtaleperioden. Dersom iSEKK sitt materiell påføres skade som følge av forhold som kunden svarer for, skal skaden dekkes av kunden. iSEKK sin forsikring dekker ikke slike tilfeller.

1.15 Kvalitetskrav

Kvalitetskrav knyttet til de ulike materialer og nærmere beskrivelse av sekker og containere er tilgjengelige på våre nettsider www.isekk.no. Veiledning er gitt på https://www.isekk.no/viktig-info/hva-skal-ikke-kastes-i-isekk/ og beskrivelse gitt på https://www.isekk.no/produkter/. Med henvisning til konsesjoner gitt for iSEKK sine anlegg er det ulovlig å levere følgende sammen med restavfall: farlig avfall, våtorganisk avfall, avløpsslam, flytende avfall, radioaktivt avfall, eksplosivt avfall, smittefarlig avfall, EE-avfall m.m. Avvik fra dette vil bli belastet med avviksgebyrer iht. gjeldene satser og eventuelle merkostnader forbundet med omklassifisering eller ekstra sortering vil kunne belastes kunden. Det kan forekomme enkelte lokale avvik fra dette.

1.16 Disposisjonsrett på avfallet

Kunden er i henhold til myndighetenes bestemmelser ansvarlig for avfallet frem til sluttdisponering har funnet sted. iSEKK har disposisjonsretten på det innsamlede materiale etter avhenting hos kunden og styrer hvor dette skal leveres, behandles og sluttdisponeres. iSEKK vil gjøre dette i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

1.17 Rapportering

Partene skal holde hverandre underrettet om forhold som har betydning for gjennomføringen av avtalen og søke å utbedre feil og mangler fortløpende.

1.19 Endringer og tillegg

Det foreligger mislighold av hele eller deler av avtalen dersom en av partene ikke oppfyller avtalens bestemmelser og dette ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for. Med mindre annet følger av denne avtalen, kan hver av partene ved mislighold påberope de misligholdsbeføyelser som følger av alminnelige kontraktsrettslige regler, herunder krav om utbedring, prisavslag og erstatning.

iSEKK har til enhver tid rett til å stanse oppdrag på grunn av ikke uvesentlig kvalitetsavvik eller på grunn av manglende dokumentasjon på hva avfallet består av.

Ved betalingsmislighold har iSEKK rett til å suspendere sine tjenester under avtalen/bestillinger inntil kunden har betalt.

iSEKK kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kunden. iSEKK kan også heve avtalen/bestillingen hvis (i) det foreligger risiko for eller at kunden innleder eller gjeldsforhandlinger eller kommer under akkord eller konkursbehandling eller (ii) det foreligger mistanke om eller at kunden er involvert i bedrageri eller korrupsjon - eller andre grove misligheter som ødelegger tillitsforholdet mellom partene på en uopprettelig måte. Erklæring om heving skal skje skriftlig.

Dersom kunden mener det foreligger mangler ved oppdragets utførelse, plikter kunden å reklamere skriftlig til iSEKK innen 10 dager fra mottatt faktura. Reklamasjoner som ikke er mottatt av iSEKK innen 10 dager, anses for sent fremsatt og vil bli avvist.

Dersom kunden påføres et økonomisk tap som følge av uaktsomhet eller feil fra iSEKK, kan kunden kun kreve sitt direkte tap erstattet. Det økonomiske ansvaret til iSEKK overfor kunden er i alle tilfeller oppad begrenset til verdien av den enkelte oppdrag.

1.20 Bemanning

Partene skal påse at arbeid under avtalen blir utført av kvalifisert personell og at arbeidet utføres etter gjeldende lover og forskrifter.

1.21 Særvilkår

Ovenstående standard betingelser kommer til anvendelse mellom partene med mindre noe annet skriftlig fremgår av avtalen som er tegnet mellom partene.

Avtalen kan fritt overføres til ethvert selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet.

1.22.1 Særskilte bestemmelser for farlig avfall

iSEKK vil besørge innsamling, transport og destruksjon i samsvar med gjeldende lover, regler og gitte tillatelser. Transport av farlig avfall skal skje iht. det til enhver gjeldende ADR-reglement (Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods). Kunden plikter å gi nødvendige opplysninger om avfallet, samt håndtere dette i samsvar med iSEKK sine anvisninger og gjeldende regelverk. Kunden har ansvaret for å gi fullmakt til iSEKK for deklarering av farlig avfall, eller til korrekt utfylling og signering av deklarasjonsskjema. iSEKK kan avvise leveranser av farlig avfall som ikke er korrekt og forskriftsmessig deklarert. Kunden har ansvaret for skader og tap som måtte oppstå som følge av feilaktig håndtering eller deklarering fra kundens side.

Alt farlig avfall skal være forskriftsmessig emballert. All emballasje for farlig avfall må være uskadet, ikke overfylt, merket avfallstype. Kunden plikter å sørge for at sekker eller container ikke inneholder andre avfallstyper enn avtalt og påse at ulike typer farlig avfall ikke blir blandet. Dette må kunne dokumenteres i form av analyser eller annen relevant informasjon. Sekker eller container for farlig avfall skal være plassert slik at uvedkommende og dyr ikke har adgang til avfallet. Videre skal det plasseres slik at brannforskriftene ivaretas.

iSEKK har rett til å ta prøver av leveransen og gjennomføre nærmere analyser. Dersom det viser seg å være avvik i forhold til deklarasjonen vil kunden bli belastet for alle kostnader knyttet til både prøvetaking, analyser, sluttdisponering og eventuelle ekstra frakter.

1.22.2 Særskilte bestemmelser for EE-avfall

Kunden er ansvarlig for at EE-avfall ikke blandes med annet avfall. EE-avfallet skal være sortert i henhold hovedgruppene for den gitte varegruppe, og håndteres med varsomhet, så ikke avfallet knuses og skadelige miljøgifter lekker ut eller kommer på avveie. Lyspærer, sparepærer og lysrør må lagres i lukkede kasser, og ikke blandes med annet EE-avfall. For usikkerhet rundt sorteringsgrupper kontakt kundeansvarlig for din avtale eller vårt kundesenter.

1.23 Anti-korrupsjon

Kunden skal ikke gi eller tilby noen form for betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder/fordeler til iSEKK ‘s ansatte, representanter, partnere eller nært tilknyttede personer i den hensikt å direkte eller indirekte påvirke måten personen utfører sitt arbeid på. På tilsvarende måte skal ingen selskaper i iSEKK eller dets ansatte gi eller tilby betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder til kunden eller dennes samarbeidspartnere i den hensikt å påvirke måten kunden eller kundens samarbeidspartnere utfører sine plikter på. Det er tilstrekkelig at en forespørsel eller et tilbud om en korrupsjonshandling blir fremsatt for at handlingen skal være ulovlig. Det er altså ikke en forutsetning at den utilbørlige fordelen tilfaller personen som det blir forsøkt å utøve påvirkning på. Ethvert forsøk på slike handlinger vil bli anmeldt.

Gaver og andre tjenester/ytelser til iSEKK‘s ansatte, representanter, partnere eller nært tilknyttede personer skal unngås og kan bare bli gitt i den grad de er ubetydelige, både i verdi og frekvens, og under forutsetning av at tid og sted er passende. Gaver, bespisning og underholdning skal ikke tilbys i tilknytning til anbud, tilbudsevaluering eller tildeling av kontrakter.

iSEKK skal alltid betale reise og opphold for sine ansatte.

1.24 Force majeure

Dersom avtalens eller et oppdrags gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres på grunn av hendelser som etter norsk rett regnes som force majeure, suspenderes den rammede parts forpliktelser så lenge forholdet varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, krig eller krigslignende tilstand, streik, naturkatastrofer, sabotasje, samt en tvingende beslutning fattet av offentlig myndighet eller domstol. Den part som vil påberope seg force majeure skal omgående informere den annen part om årsaken til force majeure situasjonen, forventet varighet, samt informere når situasjonen er opphørt. I tilfeller av force majeure skal hver av partene bære sine egne kostnader forbundet med force majeure situasjonen.

1.25 Vesentlig endring i rammebetingelser

Ved vesentlige endringer i de offentlige rammevilkårene for partenes virksomhet, så som ved endringer/endret praktisering av lover, forskrifter, avgifter, krav og pålegg, og som medfører at de økonomiske forpliktelsene for en av partene endres vesentlig i forhold til det som gjaldt ved inngåelse av avtalen, kan hver av partene kreve reforhandling av avtalen.

1.26 Voldgift

Denne avtalen er regulert av norsk rett.

Dersom det oppstår uenighet mellom partene i anledning avtalen eller gjennomføringen av et oppdrag, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, skal saken avgjøres ved voldgift i henhold til Voldgiftslovens bestemmelser.

1.27 Aksept

Et tilbud fra iSEKK anses som akseptert av kunden ved signering av avtale eller ved kundens første bestilling av oppdrag. Dersom kundeforholdet har vært inaktivt i mer enn 2 år kan avtalen ikke påberopes av kunden.