Sjekk hentingBestill HentingKontakt ossLogg inn

Generelle vilkÄr

De fÞlgende vilkÄr gjelder for iSEKK AS og tilhÞrende selskaper, med mindre noe annet er avtalt.

PÄ generelt grunnlag henter vi de sekkene som stÄr klare ved henting, om det er sekker som ikke skal hentes mÄ dette spesifiseres ved bestilling.

Lastbil er cirka 11 meter lang og 3 meter bred. Sekkene mÄ stÄ inntil 10 meter fra der lastebilen kan stÄ. Det er kundens ansvar gi iSEKK beskjed om det er lite trolig at stor kranbil kan komme til hvor sekkene er plassert. Da tilbyr iSEKK kjÞring med liten kranbil mot en tilleggsavgift.

Det er kundens ansvar Ă„ pĂ„se at adkomst vei er farbar fram til sekker/container. Ventetid for lastebil som fĂžlge av hindringer (biler i veien, etc) vil bli belastet kunde etter medgĂ„tt tid. Bomtur blir belastet kunde hvis kjĂžreoppdrag ikke kan gjennomfĂžres av grunner utenfor iSEKK’s kontroll. iSEKK forbeholder seg retten til Ă„ avslĂ„ henteoppdrag som innebĂŠrer at sekker mĂ„ lĂžftes under strĂžm/hĂžyspent kabler eller pĂ„ plassering inntil trikkekabler. iSEKK sekker pĂ„ offentlig gate og privat eiendom er ikke iSEKK eiendom fĂžr iSEKK har hentet de inn basert pĂ„ bestilling fra kunde. iSEKK kjĂžrer kun over gressplen gitt det er minimal risiko for Ă„ sette fast bil eller pĂ„fĂžre skade pĂ„ gressplenen. KjĂžring pĂ„ gressplen vil kun skje basert pĂ„ at iSEKK ikke bĂŠrer erstatnings ansvar for Ăždelagt gressplen.

Reklamasjon pÄ skadet materiell pÄfÞrt av iSEKK lastebil mÄ varsles iSEKK raskest mulig og senest innen 10 dager fra skade har inntruffet. Skaden rapporteres til iSEKK pr tlf: 22656100 eller til post@isekk.no

1.0 iSEKK sine tjenester

iSEKK forplikter seg til Ä utfÞre sine tjenester i samsvar med relevante lover og forskrifter, og iht. de betingelser som fremgÄr av denne avtalen. iSEKK forutsetter at kunden i sitt arbeid overholder de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, tillatelser, krav og pÄlegg fra myndigheter som er nÞdvendig for utfÞrelsen av iSEKK sine oppdrag.

1.1 Adgang og tilgjengelighet til hentested/oppdragssted

Det er kundens ansvar Ä pÄse at det ikke finnes fysiske hindringer som vanskeliggjÞr iSEKK sin utfÞrelse av tjenesten. Lastbil er cirka 11 meter lang og 3 meter bred. Sekkene mÄ stÄ inntil 10 meter fra der lastebilen kan stÄ. Det er kundens ansvar gi iSEKK beskjed om det er lite trolig at stor kranbil kan komme til hvor sekkene er plassert. Da tilbyr iSEKK kjÞring med liten kranbil mot en tilleggsavgift. Om vinteren skal sekker/containere vÊre ryddet for snÞ, kjÞreveien frem til hentestedet vÊre brÞytet, og om nÞdvendig strÞdd. Hvis hentestedet/oppdragsstedet ikke er tilgjengelig og iSEKK sÄledes ikke kan utfÞre oppdraget, vil kunden bli belastet for bomtur (transportkostnad) og eventuelt leie av container eller annet materiell. Hvis iSEKK mÄ vente mer enn 10 minutter pÄ Ä fÄ utfÞrt oppdraget vil kunden bli belastet for dette (ventetid). iSEKK forbeholder seg retten til Ä avslÄ henteoppdrag som innebÊrer at sekker mÄ lÞftes under strÞm/hÞyspent kabler eller pÄ plassering inntil trikkekabler. iSEKK vil i det enkelte tilfelle vurdere om det er hensiktsmessig Ä gjennomfÞre tiltak for Ä muliggjÞre at oppdraget gjennomfÞres uten at kunden belastes for bomtur eller ventetid. Ved gjennomfÞring av slike tiltak belastes kunden for medgÄtt arbeidstid for Ä rydde hindringen av veien. Dette vil normalt kun bli gjort dersom denne kostnaden vurderes som lavere enn bomtur eller ventetid. Tilsvarende gjelder ogsÄ for eventuelle andre forhold som kunden er ansvarlig for og som medfÞrer ventetid. iSEKK kan nekte Ä utfÞre et oppdrag hvor ventetiden overstiger 30 minutter. Sekker skal ikke plasseres inntil husvegg grunnet brannfare.

1.2 Behandlingsprosedyrer og veiledning m.v.

Dersom annet ikke er avtalt skal hentestedet vÊre pÄ bakkeplan og ikke lenger enn 10 meter fra biloppstillingsplass. Avvik fra dette medfÞrer fakturering av ekstra tidsbruk grunnet gangavstand.

Kunden plikter Ä sÞrge for at avtalt sekk/container ikke inneholder andre materialer enn det som er avtalt eller det sekk/container er ment for. Hvis det skulle forekomme avvik fra dette, vil sorteringsgebyr, avvik og omklassifiseringsavgift pÄlÞpe. Kunden plikter Ä gi de nÞdvendige opplysninger om materialet til iSEKK, samt hÄndtere det i samsvar med iSEKK sine anvisninger.

iSEKK har rett til Ă„ kontrollere materialet fĂžr henting, og kan nekte Ă„ frakte dette vekk dersom innholdet er i strid med avtalen eller myndighetenes bestemmelser. iSEKK plikter i slike tilfeller Ă„ varsle kunden.

Det mÄ aldri kastes eksplosivt eller radioaktivt materiale i noe av iSEKK sitt oppsamlingsutstyr. Risikoavfall skal kun samles i spesielt tilpasset og merket oppsamlingsutstyr.

1.3 Gateleie

Der hvor det er innfÞrt gateleie fra kommune e.l, mÄ iSEKK sÞke om tillatelse til parkering pÄ offentlig grunn, dersom kunde ikke har egen sÞknad inne. iSEKK vil da viderefakturere den kommunale avgift pr. pÄbegynte dÞgn.

1.4 Ekstra kostnader

Ekstra kostnader som pÄlÞper under utfÞrelse av tjenesten vil bli belastet kunden iht. gjeldende satser. Dette kan f.eks. vÊre bomringavgift, fergekostnader, overtid, ekstra avfall, hjelpemann. Dette gjelder bÄde for utfÞrelse av enkeltoppdrag og ved rutekjÞring.

1.5 Oppfylling av sekker/container

Sekker og container mÄ ikke fylles ut over sin hÞyde eller bredde eller tillatte vekt. Stor iSEKK mÄ ikke fylles med tunge masser som stein, betong, jord, eller grus. Det mÄ heller ikke fylles tyngre enn det som tillates for transport av gods pÄ aktuell kjÞrestrekning. iSEKK kan nekte Ä utfÞre oppdrag dersom dette ikke overholdes, eller belaste kunde for gebyr for tidsbruk rundt sikring av last.

1.6 Ansvar for oppsamlingsutstyr

Kunden har vanlig omsorgsplikt for containere og annet oppsamlingsutstyr og kan bli erstatningsansvarlig for eventuell skjÞdeslÞs behandling bÄde overfor iSEKK og tredjemann.

Det mÄ pÄses at containere og oppsamlingsutstyr ikke plasseres slik at det kan velte. NÞdvendig vask innvendig/ utvendig er kundens ansvar.

Kunden er ansvarlig for at alle offentligrettslige regler som gjelder for utstyr lokalisert inne i MiljÞsafe overholdes, f. eks. at kontroll er utfÞrt i trÄd med forskrift om brannforebygging (FOR-2015-12-17).

1.7 Sikring av last pÄ pall

Ved lasting pÄ pall er kunden ansvarlig for at godset er forsvarlig stablet og sikret pÄ pallen. Om det er fare for at godset kan forskyve seg og pÄfÞre skade skal dette sikres med stroppeband, plast eller annen tilstrekkelig sikring. Dersom dette ikke er gjort pÄ en tilfredsstillende mÄte kan iSEKK avvise Ä utfÞre oppdraget og kunden kan bli belastet for oppdraget i sin helhet.

1.8 Priser

Prisene fremgÄr av eget vedlegg. Dersom annet ikke er avtalt kan prisene endres uten forutgÄende varsel. Om ikke annet er avtalt gjelder alle varepriser levert iSEKK sine anlegg.

1.9 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene pÄ faktura/kreditnota er netto pr. 15 dager dersom ikke annet er avtalt.

Ved for sen betaling, beregnes forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende lov om rente ved forsinket betaling fra forfallsdato og til betaling skjer.

1.10 Fakturering av avviksgebyrer

Dersom ikke annet er avtalt gjelder vÄre definerte standarder for bÄde varer, tjenester og utstyr. Disse er gjort tilgjengelig pÄ iSEKK sine hjemmesider www.isekk.no. Avvik fra definert standard eller vÄre generelle vilkÄr blir belastet kunden iht. gjeldende avviks-bestemmelser.

For Ä dekke vÄre kostnader knyttet til fakturering vil kunden bli belastet med administrasjonsgebyr iht. gjeldende sats.

1.11 Tidspunkt og rutiner for henting av avfall og utfĂžrelse av oppdrag

iSEKK vil tilstrebe Ä utfÞre oppdrag til avtalt tid. Hvis dette likevel ikke lar seg gjÞre skal iSEKK sÄ langt det er praktisk mulig varsle kunden og avtale nytt tidspunkt for utfÞrelse av oppdrag. iSEKK fraskriver seg imidlertid et hvert ansvar for mulige tap/krav som fÞlge av manglende henting/utfÞrelse av oppdrag.

Dersom et oppdrag er avtalt utfÞrt til fast tidspunkt, og dette faller pÄ en offentlig fridag eller en bevegelig helligdag, kan iSEKK endre tidspunkt for henting av avfallet til den foregÄende eller pÄfÞlgende virkedag uten forutgÄende varsel til kunden.

1.12 Flytting av sekker/containere ved sĂŠrskilte begivenheter

Kostnader som pÄlÞper ved pÄlegg fra det offentlige om flytting av sekker/containere i forbindelse med 17. mai-feiring, statsbesÞk og andre lignende begivenheter, og som iSEKK ikke har herredÞmme over, skal dekkes av kunden.

1.13 UnderentreprenĂžrer

iSEKK har rett til Ä benytte seg av underentreprenÞrer ved utfÞrelse av arbeid iht. nÊrvÊrende kontrakt. Disse skal fÞlge de samme krav til prosedyrer mv. som fremgÄr av avtalen.

Kunden skal imidlertid i alle spÞrsmÄl som gjelder avtalen forholde seg direkte til iSEKK og ikke til underentreprenÞren med mindre annet er avtalt.

1.14 Forsikring

iSEKK skal holde eget materiell og utstyr brann- og skadeforsikret i hele avtaleperioden. Dersom iSEKK sitt materiell pÄfÞres skade som fÞlge av forhold som kunden svarer for, skal skaden dekkes av kunden. iSEKK sin forsikring dekker ikke slike tilfeller.

1.15 Kvalitetskrav

Kvalitetskrav knyttet til de ulike materialer og nÊrmere beskrivelse av sekker og containere er tilgjengelige pÄ vÄre nettsider www.isekk.no. Veiledning er gitt pÄ https://www.isekk.no/viktig-info/hva-skal-ikke-kastes-i-isekk/ og beskrivelse gitt pÄ https://www.isekk.no/produkter/. Med henvisning til konsesjoner gitt for iSEKK sine anlegg er det ulovlig Ä levere fÞlgende sammen med restavfall: farlig avfall, vÄtorganisk avfall, avlÞpsslam, flytende avfall, radioaktivt avfall, eksplosivt avfall, smittefarlig avfall, EE-avfall m.m. Avvik fra dette vil bli belastet med avviksgebyrer iht. gjeldene satser og eventuelle merkostnader forbundet med omklassifisering eller ekstra sortering vil kunne belastes kunden. Det kan forekomme enkelte lokale avvik fra dette.

1.16 Disposisjonsrett pÄ avfallet

Kunden er i henhold til myndighetenes bestemmelser ansvarlig for avfallet frem til sluttdisponering har funnet sted. iSEKK har disposisjonsretten pÄ det innsamlede materiale etter avhenting hos kunden og styrer hvor dette skal leveres, behandles og sluttdisponeres. iSEKK vil gjÞre dette i trÄd med gjeldende lover og forskrifter.

1.17 Rapportering

Partene skal holde hverandre underrettet om forhold som har betydning for gjennomfĂžringen av avtalen og sĂžke Ă„ utbedre feil og mangler fortlĂžpende.

1.19 Endringer og tillegg

Det foreligger mislighold av hele eller deler av avtalen dersom en av partene ikke oppfyller avtalens bestemmelser og dette ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for. Med mindre annet fÞlger av denne avtalen, kan hver av partene ved mislighold pÄberope de misligholdsbefÞyelser som fÞlger av alminnelige kontraktsrettslige regler, herunder krav om utbedring, prisavslag og erstatning.

iSEKK har til enhver tid rett til Ä stanse oppdrag pÄ grunn av ikke uvesentlig kvalitetsavvik eller pÄ grunn av manglende dokumentasjon pÄ hva avfallet bestÄr av.

Ved betalingsmislighold har iSEKK rett til Ă„ suspendere sine tjenester under avtalen/bestillinger inntil kunden har betalt.

iSEKK kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kunden. iSEKK kan ogsÄ heve avtalen/bestillingen hvis (i) det foreligger risiko for eller at kunden innleder eller gjeldsforhandlinger eller kommer under akkord eller konkursbehandling eller (ii) det foreligger mistanke om eller at kunden er involvert i bedrageri eller korrupsjon - eller andre grove misligheter som Þdelegger tillitsforholdet mellom partene pÄ en uopprettelig mÄte. ErklÊring om heving skal skje skriftlig.

Dersom kunden mener det foreligger mangler ved oppdragets utfĂžrelse, plikter kunden Ă„ reklamere skriftlig til iSEKK innen 10 dager fra mottatt faktura. Reklamasjoner som ikke er mottatt av iSEKK innen 10 dager, anses for sent fremsatt og vil bli avvist.

Dersom kunden pÄfÞres et Þkonomisk tap som fÞlge av uaktsomhet eller feil fra iSEKK, kan kunden kun kreve sitt direkte tap erstattet. Det Þkonomiske ansvaret til iSEKK overfor kunden er i alle tilfeller oppad begrenset til verdien av den enkelte oppdrag.

1.20 Bemanning

Partene skal pÄse at arbeid under avtalen blir utfÞrt av kvalifisert personell og at arbeidet utfÞres etter gjeldende lover og forskrifter.

1.21 SÊrvilkÄr

OvenstÄende standard betingelser kommer til anvendelse mellom partene med mindre noe annet skriftlig fremgÄr av avtalen som er tegnet mellom partene.

Avtalen kan fritt overfĂžres til ethvert selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet.

1.22.1 SĂŠrskilte bestemmelser for farlig avfall

iSEKK vil besÞrge innsamling, transport og destruksjon i samsvar med gjeldende lover, regler og gitte tillatelser. Transport av farlig avfall skal skje iht. det til enhver gjeldende ADR-reglement (Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods). Kunden plikter Ä gi nÞdvendige opplysninger om avfallet, samt hÄndtere dette i samsvar med iSEKK sine anvisninger og gjeldende regelverk. Kunden har ansvaret for Ä gi fullmakt til iSEKK for deklarering av farlig avfall, eller til korrekt utfylling og signering av deklarasjonsskjema. iSEKK kan avvise leveranser av farlig avfall som ikke er korrekt og forskriftsmessig deklarert. Kunden har ansvaret for skader og tap som mÄtte oppstÄ som fÞlge av feilaktig hÄndtering eller deklarering fra kundens side.

Alt farlig avfall skal vÊre forskriftsmessig emballert. All emballasje for farlig avfall mÄ vÊre uskadet, ikke overfylt, merket avfallstype. Kunden plikter Ä sÞrge for at sekker eller container ikke inneholder andre avfallstyper enn avtalt og pÄse at ulike typer farlig avfall ikke blir blandet. Dette mÄ kunne dokumenteres i form av analyser eller annen relevant informasjon. Sekker eller container for farlig avfall skal vÊre plassert slik at uvedkommende og dyr ikke har adgang til avfallet. Videre skal det plasseres slik at brannforskriftene ivaretas.

iSEKK har rett til Ä ta prÞver av leveransen og gjennomfÞre nÊrmere analyser. Dersom det viser seg Ä vÊre avvik i forhold til deklarasjonen vil kunden bli belastet for alle kostnader knyttet til bÄde prÞvetaking, analyser, sluttdisponering og eventuelle ekstra frakter.

1.22.2 SĂŠrskilte bestemmelser for EE-avfall

Kunden er ansvarlig for at EE-avfall ikke blandes med annet avfall. EE-avfallet skal vÊre sortert i henhold hovedgruppene for den gitte varegruppe, og hÄndteres med varsomhet, sÄ ikke avfallet knuses og skadelige miljÞgifter lekker ut eller kommer pÄ avveie. LyspÊrer, sparepÊrer og lysrÞr mÄ lagres i lukkede kasser, og ikke blandes med annet EE-avfall. For usikkerhet rundt sorteringsgrupper kontakt kundeansvarlig for din avtale eller vÄrt kundesenter.

1.23 Anti-korrupsjon

Kunden skal ikke gi eller tilby noen form for betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder/fordeler til iSEKK ‘s ansatte, representanter, partnere eller nĂŠrt tilknyttede personer i den hensikt Ă„ direkte eller indirekte pĂ„virke mĂ„ten personen utfĂžrer sitt arbeid pĂ„. PĂ„ tilsvarende mĂ„te skal ingen selskaper i iSEKK eller dets ansatte gi eller tilby betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder til kunden eller dennes samarbeidspartnere i den hensikt Ă„ pĂ„virke mĂ„ten kunden eller kundens samarbeidspartnere utfĂžrer sine plikter pĂ„. Det er tilstrekkelig at en forespĂžrsel eller et tilbud om en korrupsjonshandling blir fremsatt for at handlingen skal vĂŠre ulovlig. Det er altsĂ„ ikke en forutsetning at den utilbĂžrlige fordelen tilfaller personen som det blir forsĂžkt Ă„ utĂžve pĂ„virkning pĂ„. Ethvert forsĂžk pĂ„ slike handlinger vil bli anmeldt.

Gaver og andre tjenester/ytelser til iSEKK‘s ansatte, representanter, partnere eller nĂŠrt tilknyttede personer skal unngĂ„s og kan bare bli gitt i den grad de er ubetydelige, bĂ„de i verdi og frekvens, og under forutsetning av at tid og sted er passende. Gaver, bespisning og underholdning skal ikke tilbys i tilknytning til anbud, tilbudsevaluering eller tildeling av kontrakter.

iSEKK skal alltid betale reise og opphold for sine ansatte.

1.24 Force majeure

Dersom avtalens eller et oppdrags gjennomfÞring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjÞres pÄ grunn av hendelser som etter norsk rett regnes som force majeure, suspenderes den rammede parts forpliktelser sÄ lenge forholdet varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, krig eller krigslignende tilstand, streik, naturkatastrofer, sabotasje, samt en tvingende beslutning fattet av offentlig myndighet eller domstol. Den part som vil pÄberope seg force majeure skal omgÄende informere den annen part om Ärsaken til force majeure situasjonen, forventet varighet, samt informere nÄr situasjonen er opphÞrt. I tilfeller av force majeure skal hver av partene bÊre sine egne kostnader forbundet med force majeure situasjonen.

1.25 Vesentlig endring i rammebetingelser

Ved vesentlige endringer i de offentlige rammevilkÄrene for partenes virksomhet, sÄ som ved endringer/endret praktisering av lover, forskrifter, avgifter, krav og pÄlegg, og som medfÞrer at de Þkonomiske forpliktelsene for en av partene endres vesentlig i forhold til det som gjaldt ved inngÄelse av avtalen, kan hver av partene kreve reforhandling av avtalen.

1.26 Voldgift

Denne avtalen er regulert av norsk rett.

Dersom det oppstÄr uenighet mellom partene i anledning avtalen eller gjennomfÞringen av et oppdrag, skal tvisten sÞkes lÞst ved forhandlinger. FÞrer slike forhandlinger ikke frem, skal saken avgjÞres ved voldgift i henhold til Voldgiftslovens bestemmelser.

1.27 Aksept

Et tilbud fra iSEKK anses som akseptert av kunden ved signering av avtale eller ved kundens fÞrste bestilling av oppdrag. Dersom kundeforholdet har vÊrt inaktivt i mer enn 2 Är kan avtalen ikke pÄberopes av kunden.