Odbiór zamówieniaSkontaktuj się z namiZaloguj sie

Warunki umowy

Poniższe warunki umowy mają zastosowanie do iSEKK AS i spółek powiązanych, o ile nie uzgodniono inaczej.

Generalnie odbieramy jedynie worki które są gotowe. Jeżeli są worki które mają być nieodebrane należy to wyraźnie zaznaczyć przy zamawianiu odbioru.

Ciężarówka ma około 11 metrów długości i 3 metry szerokości. Torby muszą znajdować się do 10 metrów od miejsca, w którym może stać ciężarówka. Obowiązkiem klienta jest poinformowanie iSEKK, jeśli jest mało prawdopodobne, aby duży samochód ciężarowy z dźwigiem nie mógł dotrzeć do miejsca, w którym znajdują się worki, wtedy iSEKK może zaoferować uslugę malym samochodem ciężarowym z dźwigiem za dodatkową opłatą.

Obowiązkiem klienta jest zapewnienie przejezdności drogi dojazdowej do worków/kontenerów. Czas oczekiwania na ciężarówkę z powodu przeszkód (samochody na drodze /korek itp.) zostanie obciążony klientem po upływie tego czasu. Opłatą za przejazd zostanie obciążony klient, jeśli zlecenie nie może zostać wykonane z przyczyn niezależnych od iSEKK. iSEKK zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru, jeśli ​​torby muszą być podnoszone pod przewodami zasilającymi/wysokiego napięcia lub w miejscu obok przewodów tramwajowych. Torby iSEKK na ulicach publicznych i posesjach prywatnych nie są własnością iSEKK, dopóki iSEKK nie odbierze ich na podstawie zamówienia od klienta. iSEKK zastrzega sobie prawo do jazdy po trawnikach. Jazda po trawniku odbywać się będzie wyłącznie w oparciu o fakt, że iSEKK nie ponosi odpowiedzialności za zniszczony trawnik.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń spowodowanych przez iSEKK należy zgłaszać do iSEKK jak najszybciej i nie później niż 10 dni od wystąpienia szkody. Szkodę należy zgłosić do iSEKK pod numerem telefonu: 22656100 lub na adres post@isekk.no

1.0 Usługi iSEKK

iSEKK zobowiązuje się do świadczenia swoich usług zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. iSEKK zakłada, że ​​klient w swojej pracy przestrzega przepisów ustawowych, wykonawczych, pozwoleń, wymagań i nakazów, które są niezbędne do wykonywania zadań iSEKK przez cały czas.

1.1 Dostęp odbioru worków

Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że nie ma fizycznych przeszkód utrudniających wykonanie usługi przez iSEKK. Ciężarówka ma około 11 metrów długości i 3 metry szerokości. Torby muszą znajdować się do 10 metrów od miejsca, w którym może stać ciężarówka. Obowiązkiem klienta jest poinformowanie iSEKK, jeśli jest mało prawdopodobne, aby duży samochód ciężarowy z dźwigiem nie mógł dotrzeć do miejsca, w którym znajdują się worki. iSEKK moze zaproponować odbiór worków małym samochodem ciężarowym z dźwigiem za dodatkową opłatą.

Zimą worki/kontenery należy odśnieżać, drogę do miejca odbioru odśnieżyć w razie potrzeby. Jeśli miejsce odbioru nie jest dostępne i iSEKK nie może w związku z tym wykonać usługi, klient zostanie obciążony opłatą za przejazd (koszt transportu) i ewentualnie dalszym wynajmem kontenera lub innego materiału.

 Jeśli iSEKK będzie musiał czekać dłużej niż 10 minut na wykonanie zlecenia, klient zostanie za to obciążony (czas oczekiwania). iSEKK zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru, jesli ​​torby muszą być podnoszone pod przewodami zasilającymi/wysokiego napięcia lub w miejscu obok przewodów tramwajowych.

 iSEKK w każdym przypadku oceni, czy należy wdrożyć środki umożliwiające wykonanie zlecenia bez obciążania lub z obciążeniem klienta dodatkową opłatą za drogę lub czas oczekiwania. Realizując takie działania, klient obciążany jest za czas poświęcony na usunięcie przeszkody na drodze itp.oraz innych zwiazanych z utrudnionym dojazdem. To samo dotyczy wszelkich innych warunków umowy, za które odpowiada klient i które wiążą się z czasem oczekiwania.

iSEKK może odmówić wykonania zlecenia, w którym czas oczekiwania przekracza 30 minut.

Worków nie należy stawiać przy ścianie domu ze względu na ryzyko pożaru!.

1.2 Procedury i wytyczne dotyczące opłat itp.

O ile nie uzgodniono inaczej, punkt odbioru musi znajdować się nie dalej niż 10 metrów od miejsca, w którym może stać ciężarówka.

Odstępstwa od tego pociągają za sobą dodatkowe opłaty/koszty dodatkowego czasu ze względu na odległość do pokonania.

Klient jest zobowiązany do upewnienia się, że uzgodniony worek/pojemnik nie zawiera innych materiałów niż to, co zostało uzgodnione lub do czego worek/pojemnik jest przeznaczony. W przypadku jakichkolwiek odchyleń od tego zostanie naliczona opłata za sortowanie i opłata za przeklasyfikowanie. Klient jest zobowiązany do dostarczenia niezbędnych informacji o materiale do iSEKK, jak również do postępowania z nim zgodnie z instrukcjami iSEKK.

 iSEKK ma prawo sprawdzić materiał przed odbiorem i może odmówić jego transportu, jeśli zawartość jest sprzeczna z umową lub przepisami. W takich przypadkach iSEKK ma obowiązek powiadomić klienta.

 Materiałów wybuchowych lub radioaktywnych nie wolno wrzucać do żadnego sprzętu/worków/ kontenerów  iSEKK. Odpady niebezpieczne należy zbierać wyłącznie w specjalnie przystosowanym i oznakowanym sprzęcie do zbiórki.

1.3 Parkowanie/ korzystanie z ulicy

W przypadku gdy gmina wprowadziła opłate, iSEKK musi wystąpić o zezwolenie na parkowanie na terenie publicznym, jeśli klient nie ma własnego wniosku. iSEKK refakturuje wówczas opłatę gminną za. rozpoczęte dni.

Jeżeli kontener jest ustawiony w miejscu publicznym, ale w okresie najmu zostanie przestawiony na teren prywatny, klient musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie iSEKK, aby gmina mogła zakończyć jego najem.

1.4 Dodatkowe koszty

Dodatkowe koszty poniesione w trakcie realizacji usługi zostaną obciążone klientem zgodnie z aktualne stawki. Może to m.in. być opłata za przejazd, koszty promu, nadgodziny, dodatkowe odpady, pomocnik, miejsce odbioru wymaga użycia małej ciężarówki. Dotyczy to zarówno realizacji zleceń indywidualnych, jak i usług planowych.

Jeżeli istnieje zastosowania dodatku (na przykład auto dostawcze z HDS), iSEKK użyje go jako standardu dla adresu/projektu, chyba że klient poinformuje nas o zmianach, które umożliwią iSEKK korzystanie ze standardowego auta ciężarowego z HDSem.

1.5 Napełnianie worków/pojemników

Worki nie mogą być wypełnione ponad górny kant, poza szerokość worka oraz poza dopuszczalną wagę. iSEKK Stor nie może być wypełniony ciężkimi masami jak kamienie, beton, ziemia albo gruz. Worek nie może być również załadowany większa wagą niż pozwalają na to przepisy transportowe. iSEKK może odmówić wykonania zlecenia w przypadku nie dotrzymania powyższego lub obciążyć klienta dodatkową opłatą za czas zużyty na zabezpieczenie ładunku.

1.6 Odpowiedzialność za korzystanie sprzetu

Klient ma obowiązek dbania o pojemniki/worki i inny sprzęt i ponosić odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania zarówno wobec iSEKK, jak i osób trzecich.

Należy upewnić się, że pojemniki/worki/ sprzęt nie są ustawione tak, aby mogły się przewrócić. Za niezbędne pranie wewnątrz/na zewnątrz odpowiada klient.

Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie przepisy prawa publicznego, które mają zastosowanie do sprzętu znajdującego się w Miljøsafe, są przestrzegane, m.in. kontrola została przeprowadzona zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi (DLA-2015-12-17).

1.7 Zabezpieczenie ładunku na palecie

Podczas załadunku na paletę Klient jest odpowiedzialny za upewnienie się, że towar jest odpowiednio ułożony i zabezpieczony na palecie. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo, że towar może się przesunąć i spowodować uszkodzenie, należy go zabezpieczyć pasami, plastikiem lub innym wystarczającym zabezpieczeniem. Jeżeli nie zostanie to wykonane w sposób zadowalający, iSEKK może odmówić wykonania cesji, a klient może zostać obciążony kosztami cesji w całości.

1.8 Ceny

Ceny podane są w osobnym załączniku. O ile nie uzgodniono inaczej, ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie ceny towarów dostarczonych przez iSEKK dotyczą ich usług.

1.9 Opłaty

Warunki płatności: faktury/ korekty i zwroty są naliczne w kwotach netto wg. Płatność do 15 dni, chyba że uzgodniono inaczej.

W przypadku opóźnienia w płatności, odsetki za zwłokę naliczane są zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem o odsetkach w przypadku opóźnienia w płatności od terminu płatności do momentu jej dokonania.

1.10 Faktury i dodatkowe opłaty

O ile nie uzgodniono inaczej, określone przez nas standardy dotyczą zarówno towarów, usług, jak i sprzętu. Są one dostępne na stronie internetowej iSEKK www.isekk.no. Odstępstwa od określonej normy lub naszych ogólnych warunków obciążają klienta zgodnie z obowiązujące przepisy dotyczące odstępstwa.

Aby pokryć nasze koszty związane z fakturowaniem, klient zostanie obciążony opłatą administracyjną zgodnie z obecna stawka.

1.11 Terminy wykonywanych usług

iSEKK będzie dążyć do realizacji zleceń w uzgodnionym terminie. Jeśli nadal nie jest to możliwe, iSEKK w miarę możliwości powiadomi klienta i uzgodni nowy termin wykonania cesji. iSEKK zrzeka się jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne straty/reklamacje powstałe w wyniku nieodebrania/wykonywania cesji.

Jeżeli zlecenie zostało uzgodnione do wykonania w określonym terminie, a przypada on na dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy, iSEKK może zmienić termin odbioru odpadów na poprzedni lub następny dzień roboczy bez uprzedniego powiadomienia klienta.

1.12 Przenoszenie worków/pojemników /imprezy i święta państwowe

Koszty poniesione przez zamawjajacego dotyczące przeniesienia worków/kontenerów w związku z obchodami 17 maja, wizytami państwowymi i innymi podobnymi wydarzeniami, nad którymi iSEKK nie ma kontroli, pokrywa klient.

1.13 Podwykonawcy

iSEKK ma prawo korzystać z podwykonawców przy wykonywaniu prac zgodnie z niniejszej umowy. Muszą one spełniać te same wymagania dotyczące procedur itp. zgodnie z umową.

Jednak we wszystkich sprawach dotyczących umowy klient musi odnosić się bezpośrednio do iSEKK, a nie do podwykonawcy, chyba że uzgodniono inaczej.

1.14 Ubezpieczenie

iSEKK przez cały okres trwania umowy ubezpiecza własne materiały i sprzęt od ognia i uszkodzeń. Jeżeli sprzęt iSEKK ulegnie uszkodzeniu w wyniku warunków, za które odpowiedzialność ponosi klient, szkoda pokrywana jest przez klienta. Ubezpieczenie iSEKK nie obejmuje takich przypadków.

1.15 Jakosc usług

Wymagania jakościowe dotyczące różnych materiałów oraz bardziej szczegółowy opis workow i pojemników są dostępne na naszej stronie internetowej www.isekk.no.

Wytyczne znajdują się na https://www.isekk.no/vikten-info/hva-skal-ikke-kastes-i-isekk/, a opis na https://www.isekk.no/produkter/.

W związku z udzielonymi koncesjami iSEKK, nielegalne jest dostarczanie wraz z odpadami resztkowymi: odpadów niebezpiecznych, mokrych odpadów organicznych, osadów ściekowych, odpadów płynnych, radioaktywnych, wybuchowych, zakaźnych, EE itp. Odstępstwa od tego będą obciążone opłatami. Klient może zostać obciążony obowiązującymi stawkami oraz wszelkimi dodatkowymi kosztami związanymi z przeklasyfikowaniem lub dodatkowym sortowaniem.

1.16 Prawo do usuwania odpadów

Zgodnie z przepisami władz, klient jest odpowiedzialny za odpady do momentu ich ostatecznej utylizacji. iSEKK ma prawo do pozbycia się zebranego materiału po odebraniu go od klienta i kontroli miejsca jego dostarczenia, przetworzenia i ostatecznej utylizacji. iSEKK zrobi to zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

1.17 Informowanie i komunikacja

Strony będą się wzajemnie informować o sprawach istotnych dla realizacji umowy i na bieżąco dążyć do poprawiania błędów i przeoczeń.

1.19 Zmiany/ naruszenia w umowie

Jeżeli doszło do naruszenia całości lub części umowy, jeżeli jedna ze stron nie wypełnia postanowień umowy i nie jest to spowodowane okolicznościami, za które druga strona ponosi odpowiedzialność. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, każda ze stron może w przypadku naruszenia powołać się na uprawnienia do naruszenia wynikające z ogólnych przepisów prawa umów, w tym roszczenia o sprostowanie, obniżki cen i odszkodowanie.

iSEKK ma prawo wstrzymać zlecenia w dowolnym momencie z powodu niezgodności lub z powodu braku dokumentacji z czego składa się odpad.

W przypadku braku płatności iSEKK ma prawo wstrzymać swoje usługi w ramach umowy/zamówień do czasu zapłaty przez klienta.

iSEKK może rozwiązać umowę w przypadku istotnego naruszenia przez klienta. iSEKK może również wypowiedzieć umowę/zamówienie, jeżeli (i) istnieje ryzyko lub że klient rozpocznie negocjacje w sprawie zadłużenia lub zostanie objęty postępowaniem układowym lub upadłościowym lub (ii) istnieje podejrzenie lub że klient jest zamieszany w oszustwo lub korupcję - lub inne poważne oszustwo, takie jak zniszczenie relacji zaufania między stronami w nieodwracalny sposób. Oświadczenie o rezygnacji musi być złożone na piśmie.

W przypadku uznania przez Klienta uchybień w realizacji zlecenia, Klient jest zobowiązany do złożenia reklamacji na piśmie do iSEKK w ciągu 10 dni od otrzymania faktury. Reklamacje, które nie wpłyną do iSEKK w ciągu 10 dni, są uważane za spóźnione i zostaną odrzucone.

Jeżeli klient poniesie stratę finansową w wyniku niedbalstwa lub błędu ze strony iSEKK, klient może domagać się jedynie odszkodowania za swoją bezpośrednią stratę. Odpowiedzialność finansowa iSEKK wobec klienta jest we wszystkich przypadkach ograniczona wartości zlecenia.

1.20 Kwalifikacje pracowników

Strony zapewnią, że prace w ramach umowy będą wykonywane przez wykwalifikowany personel oraz że prace będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1.21 Specjalne warunki

Pomiędzy stronami obowiązują powyższe standardowe warunki, chyba że w umowie podpisanej przez strony pisemnie postanowiono inaczej.

Umowę można swobodnie przenieść na dowolną firmę z Norwegian Recycling Group.

1.22.1 Przepisy dotyczące odpadów niebezpiecznych

iSEKK zorganizuje odbiór, transport i zniszczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i udzielonymi zezwoleniami. Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się zgodnie z do wszelkich obowiązujących przepisów ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych). Klient zobowiązany jest do udzielenia niezbędnych informacji o odpadach, a także do postępowania z nimi zgodnie z instrukcjami iSEKK oraz obowiązującymi przepisami. Klient jest odpowiedzialny za upoważnienie iSEKK do zgłoszenia odpadów niebezpiecznych lub za prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszenia. iSEKK może odrzucić dostawy odpadów niebezpiecznych, które nie zostały prawidłowo i prawidłowo zadeklarowane. Klient odpowiada za szkody i straty, które mogą powstać w wyniku nieprawidłowej obsługi lub deklaracji przez klienta.

Wszystkie niebezpieczne odpady muszą być odpowiednio zapakowane. Wszystkie opakowania na odpady niebezpieczne muszą być nieuszkodzone, nieprzepełnione, oznaczone rodzajem odpadu. Klient zobowiązany jest dopilnować, aby worki lub pojemniki nie zawierały innych rodzajów odpadów niż uzgodnione oraz aby nie zostały zmieszane różne rodzaje odpadów niebezpiecznych. Musi istnieć możliwość udokumentowania tego w formie analiz lub innych istotnych informacji. Worki lub pojemniki na odpady niebezpieczne należy umieścić tak, aby osoby nieupoważnione i zwierzęta nie miały do ​​nich dostępu. Ponadto należy go umieścić tak, aby przestrzegane były przepisy przeciwpożarowe.

iSEKK ma prawo pobrać próbki z dostawy i przeprowadzić dalsze analizy. Jeśli okaże się, że istnieją odchylenia w stosunku do deklaracji, klient zostanie obciążony wszystkimi kosztami związanymi zarówno z pobieraniem próbek, analizami, ostateczną utylizacją, jak i ewentualną dodatkową wysyłką.

1.22.2 Przepisy dotyczące odpadów EE

Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że odpady EE nie są mieszane z innymi odpadami. Odpady EE muszą być sortowane według głównych grup dla danej grupy produktów i przechowywane z ostrożnością, aby odpady nie zostały zgniecione, a szkodliwe dla środowiska toksyny wyciekły lub zbłądziły. Żarówki, żarówki energooszczędne i świetlówki należy przechowywać w zamkniętych pudełkach i nie mieszać z innymi odpadami EE. W przypadku wątpliwości dotyczących sortowania, skontaktuj się z menedżerem klienta w celu uzyskania umowy lub z naszym centrum obsługi klienta.

1.23 Przepisy antykorupcja

Klient nie może wręczać ani oferować żadnej formy płatności, usług, prezentów, napojów lub innych korzyści/korzyści pracownikom, przedstawicielom, partnerom lub osobom blisko spokrewnionym iSEKK w celu bezpośredniego lub pośredniego wpływania na sposób, w jaki osoba wykonuje swoją pracę. Podobnie, żadna spółka należąca do iSEKK ani jej pracownicy nie mogą dostarczać ani oferować płatności, usług, prezentów, cateringu lub innych korzyści klientowi lub jego partnerom biznesowym w celu wpływania na sposób, w jaki klient lub partnerzy biznesowi klienta wykonują swoje obowiązki. Wszystkie przejawy korupcji,sa niezgodne z prawem i będą zgłaszane.

Należy unikać prezentów i innych usług / korzyści dla pracowników, przedstawicieli, partnerów lub osób blisko z nimi związanych iSEKK i można je wręczać tylko w zakresie, w jakim są one nieistotne, zarówno pod względem wartości, jak i częstotliwości, oraz pod warunkiem, że czas i miejsce są odpowiednie. Prezenty, posiłki i rozrywki nie mogą być oferowane w związku z przetargami, ocenami ofert lub przyznawaniem kontraktów.

iSEKK musi zawsze płacić za podróż i zakwaterowanie dla swoich pracowników.

1.24 Siła wyższa

Jeżeli wykonanie umowy lub zlecenia/usługi jest całkowicie lub częściowo utrudnione lub znacząco utrudnione z powodu zdarzeń, które według prawa norweskiego są uważane za siłę wyższą, zobowiązania strony poszkodowanej zostają zawieszone na czas trwania stosunku. Wypłata wynagrodzenia drugiej strony zostaje zawieszona na ten sam okres. Takie warunki obejmują między innymi wojnę lub warunki podobne do wojny, strajki, klęski żywiołowe, sabotaż, a także obowiązkową decyzję podjętą przez organ publiczny lub sąd. Strona, która chce powołać się na siłę wyższą, niezwłocznie poinformuje drugą stronę o przyczynie zaistnienia siły wyższej, przewidywanym czasie jej trwania oraz informuje, kiedy sytuacja ustąpiła. W przypadkach siły wyższej każda ze stron ponosi własne koszty związane z wystąpieniem siły wyższej.

1.25 Znacząca zmiana warunków ramowych

W przypadku istotnych zmian w warunkach ramowych dla działalności obu stron, takich jak zmiany/zmiana praktyki prawa, przepisów, opłat, wymagań i nakazów, a co powoduje, że zobowiązania finansowe jednej ze stron ulegają istotnej zmianie w stosunku od tego, co obowiązywało w chwili zawarcia umowy, każda ze stron może żądać renegocjacji umowy

1.26 Arbitraż-polubowne rozwiązywanie sporów

Niniejsza umowa podlega prawu norweskiemu.

W przypadku powstania sporu między stronami w związku z umową lub wykonaniem usługi spór będzie rozstrzygany w drodze negocjacji. Jeżeli takie negocjacje nie będą miały miejsca, sprawa zostanie rozstrzygnięta w drodze arbitrażu zgodnie z przepisami ustawy o arbitrażu(bez udziału sadu).

1.27 Akceptacja warunków umowy

Ofertę iSEKK uważa się za przyjętą przez klienta w momencie podpisania umowy lub przy pierwszym zleceniu/usłudze przez klienta. Jeżeli relacja z klientem była nieaktywna przez ponad 2 lata umowa wygasa.